चारा घोटाले पर कल आएगा फैसला, लालू यादव रांची पहुंचे